Tuesday, September 9, 2008

กระบวนการนวัตกรรม

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ความหมายของนวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ขึ้นมา ดังนั้น นวัตกรรม จึงหมายความว่า การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือเป็นการดัดแปลงจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น นวัตกรรมจัดเป็นสิ่งสำคัญที่ควบคู่กันกับเทคโนโลยี เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำสิ่งต่างๆ รวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคุณลักษณะที่สำคัญของนวัตกรรม
1. นวัตกรรมต้องใช้กระบวนการคิดที่เป็นลำดับขั้น
2. ใช้เวลามากในการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาในการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่
3. มีพื้นฐานมาจากความต้องการที่จะเห็นความคิดใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้น
4. มีการต่อต้านการสร้างนวัตกรรม จึงต้องคิดหาทางเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านนวัตกรรม
ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่คุ้นเคย

กระบวนการนวัตกรรม 4 ขั้น ดังนี้
1. การสร้างความคิด
เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่คล้องจองกัน ความเฉลียวฉลาดช่างประดิษฐ์คิดค้น และกระบวนการของข้อมูลข่าวสาร เช่น ค้นพบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ หรือพบวิธีการปรับปรุงสินค้าเดิมให้ประหยัดและมีคุณภาพดีขึ้น
2. การทดลองเบื้องต้น
ความคิดใหม่ต้องถูกตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิด เพื่อสร้างคุณค่าแบะการปฏิบัติให้มีศักยภาพ โดยมีการแบ่งบันความคิดร่วมกับผู้อื่นและทำการทดสอบในรูปแบบการจำลอง (Prototype)
3. การศึกษาความเหมาะสม
ทำการศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนด หรือระบุถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะนำนวัตกรรมนั้นไปใช้จริง โดยพิจารณาถึงเรื่องของต้นทุนและผลประโยชน์ หรือ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ก(Feasibility) ของโครงการนวัตกรรมนั้นเอง นำไปปฏิบัติ นวัตกรรมที่นำเสนอจะถูกนำไปผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาด (กรณีเป็นสินค้าใหม่) หรือจัดทำกระบวนการใหม่ (กรณีเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ) กระบวนการที่สมบูรณ์ของนวัตกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อจบสิ้นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น
4. การนำไปปฏิบัติ
หมายถึงการนำคอนเซ็ปต์นวัตกรรมไปปฏิบัติใช้จริง เพื่อให้การดำเนินการมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจรวมถึงการนำไปปฏิบัติกับผู้ส่งมอบและคู่ค้าด้วย

No comments: